Obchodní podmínky

CENÍK ROZVOZU A DORUČOVÁNÍ KVĚTIN ZDE 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

internetového obchodu www.kvetinydnes.cz

firmy Libor Živný se sídlem v Praze 4, ul. U Děkanky 1641/2  PSČ: 140 00, IČO: 68838425, DIČ: CZ7210051486

(dále jen prodávající)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.KVETINYDNES.cz

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1

zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti

smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím

a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese

www.KVETINYDNES.cz (dále jen webová stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále

jen webové rozhraní obchodu).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od

prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své

podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná

ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva

a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém

jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

1.6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat

do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět

objednávání zboží (dále jen uživatelský účet). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje,

může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně

a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně

povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou

prodávajícím považovány za správné.

1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující

je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského

účtu.

1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj

uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní

smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

1.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména

s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou

údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

1.12. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního

charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §

1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého

zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně

sjednaných podmínek.

1.14. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením

a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené

ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území

České republiky.

1.15. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.15.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního

košíku webového rozhraní obchodu),

1.15.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného

zboží a

1.15.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako objednávka).

1.16. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit

údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat

a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující

prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím

považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu

potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském

rozhraní či v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího).

1.17. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše

kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení

objednávky (například písemně či telefonicky).

1.18. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky

(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu

elektronické pošty kupujícího.

1.19. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti

s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí

kupující sám.

Cena zboží a Platební podmínky

1.20. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující

uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

1.21. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené

s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní

cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.22. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno

ustanovení čl.1.25 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

1.23. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí

zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.24. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně

s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího

uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.25. Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží

kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

1.26. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.27. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními

předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu

daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu

vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej po vyžádání společně se zbožím na adresu kupujícího. 

Odstoupení od kupní smlouvy

1.28. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné

odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro

jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo

po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném

obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

1.29. Nejedná-li se o případ uvedený v čl.1.28., či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy

odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo

od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že

předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode

dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu

odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit

vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení

od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu

elektronické pošty prodávajícího obchod@kvetinydnes.cz.

1.30. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.1.29.obchodních podmínek se kupní smlouva

od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od

smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s

navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou

povahu obvyklou poštovní cestou.

 

1.31. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.1.29. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní

prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,

a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn

vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím

kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní

smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu

kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

1.32. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti

nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.33. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy

odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to

bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.34. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím

a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy

kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu

se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Přeprava a dodání zboží

1.35. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese

kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.36. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím

v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.37. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným

způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené

s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.38. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v

případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu

svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

1.39. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky

prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Práva z vadného plnění

1.40. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně

závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174

občanského zákoníku).

1.41. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající

odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.41.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které

prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na

základě reklamy jimi prováděné,

1.41.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží

tohoto druhu obvykle používá,

1.41.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost

nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.41.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

1.41.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

UPOZORŇUJEME, že dárkové potravinové kytice ovocné, zeleninové a klobásové jsou vyrobeny z kvalitních surovin. Z hlediska hygienických předpisů a přísných norem dochází ke styku těchto potravin s ostatním použitým floristickým i nefloristickým materiálem. Z tohoto důvodu je nelze doporučit k přímé konzumaci. Odběratel bere na vědomí, že se jedná o dekoraci a konzumace potravin v kytici je nevhodná. Dodavatel se tímto zříká jakékoliv odpovědnosti za způsobené škody na zdraví či majetku.

1.42. Ustanovení uvedená v čl. 1.41. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za

nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho

obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,

kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.43. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při

převzetí.

1.44. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny v Praze 4,Nám. hrdinů 3  v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za

okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího

reklamované zboží.

1.45. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje

Reklamační řád prodávajícího.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1.46. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.47. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.48. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní

inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:

http://www.coi.cz

1.49. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou

kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany

osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve

vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.50. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2

občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

1.51. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.52. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa

bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo

(dále společně vše jen jako osobní údaje).

1.53. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv

a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou

možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a

obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto

článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.54. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském

účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je

povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.55. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto

zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího

 

souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.56. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány

v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným

způsobem.

1.57. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná

o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.58. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování

jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo

v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,

může:

1.58.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.58.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.59. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen

tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty

požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1.60. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem

prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení

prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

1.61. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové

stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání

tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování

1.62. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském

účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

1.63. V odůvodněných případech si prodejce vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část.

Jedná se především o případy, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává, kdy se výrazným

způsobem změnila cena zboží, dále o případy, kdy objednávka vznikla chybou v systému eshopu a

zboží v objednávce je za nulovou, nebo neúměrně nízkou cenu.

1.64. Jestliže již došlo k úhradě zboží zálohově (platební kartou, on-line platbou či převodem z

účtu) a výsledná částka za zbývající část objednávky je nižší než částka celkem zaplacená, budou

peníze vráceny zpět zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne zaplacení.

V případě, že částka za pozměněnou objednávku je vyšší než částka zaplacená, bude vzniklý rozdíl

dán zákazníkovi k úhradě.

Závěrečná ustanovení

1.65. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany

sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající

z obecně závazných právních předpisů.

 

1.66. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým

stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení

co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost

ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou

formu.

1.67. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické

podobě a není přístupná.

1.68. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a

Reklamační řád.

1.69. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Praha 4  ul. U Děkanky 1641/2 , PSČ 140 00, adresa elektronické pošty obchod@kvetinydnes.cz, telefon +420 602 234589.

1.70. Platforma pro řešení sporů on-line se nachází internetové adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné ji využít při řešení sporů mezi prodávajícím a

kupujícím z kupní smlouvy.

1.71. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je

povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující souhlasí, aby mu byla účtenka doručena elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

1.72. Při nákupu alkoholu je kupující na požádání povinen doložit svůj věk. Prodej alkoholu osobám mladším 18 let je zakázán a tato osoba nesmí objednávat ani přebírat zásilky z internetového obchodu www.kvetinydnes.cz

 

V Praze dne 1.6.2018

 

 

Reklamační řád

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami kupujícího ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Veškeré zboží nabízené prostřednictvím stránek KVETINYDNES.cz je nové a vztahuje se na něj zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.

Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku reklamace zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,  o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím je možné reklamovat neprodleně po jeho převzetí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

Místem pro uplatnění reklamace je:

KVĚTINÁŘSTVÍ

KVĚTINY DNES.CZ

Nám. Hrdinů 3

140 00 Praha 4

Reklamaci lze uplatnit i formou žádosti zaslané na emailovou adresu obchodu obchod@kvetinydnes.cz. V tom případě je kupující povinen zaslat reklamované zboží na adresu prodávajícího do 7 dnů po obdržení emailové zprávy o přijetí reklamace, nejpozději však do 10 ti dnů od odeslání žádosti o vyřízení reklamace.

Kupující může zaslat reklamované zboží přepravní službou.

Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Pro rychlé vyřízení reklamace proto doporučujeme dodat následující dokumentaci:

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje kupující ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky. V případě, že o to kupující požádá, poskytne kupující záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Doporučujeme zboží posílat na reklamaci včetně veškerého dodaného příslušenství.

Prodávající vydá Rozhodnutí o reklamaci ve lhůtě 3 dnů od jejího převzetí, přičemž se do této doby nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající reklamaci vyřídí v zákonné lhůtě 30 dnů od převzetí reklamace. Pokud máme veškerou potřebnou dokumentaci, vyřizujeme reklamace rychleji.

Prodávající vydá kupujícímu, který reklamaci uplatnil písemné potvrzení o přijetí reklamace a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o datu a provedení opravy a případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Tyto úkony provede kupující buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu Kupujícího. Blíže viz Obchodní podmínky.

Prodávající upozorňuje, že se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

  1. mechanickým poškozením zboží,
  2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
  3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  5. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  6. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  7. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  8. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady je doporučena písemná forma.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

Vztahy neupravené tímto reklamačním řádem se řídí Obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.

 

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět prodávajícímu pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy.

Adresát (prodávající):              Libor Živný – KVĚTINY DNES.cz

                                                 U Děkanky 1641/2

                                                 140 00 Praha 4

e-mail: obchod@kvetinydnes.cz

Tel. +420 241 402 547

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

________________________________________________________________________

Datum objednání zboží:                     _______________________

Jméno a příjmení kupujícího:            _______________________

Adresa kupujícího:                             _______________________

_______________________

Číslo bankovního účtu, na který _______________________ mají být vráceny peníze.

Datum a podpis kupujícího*:             ____________            _______________________

*) Pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě

REKLAMAČNÍ LIST

Vyplní zákazník

Jméno zákazníka:

 

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží:

 

Kontaktní telefon,

e-mail:

 

Číslo účtu zákazníka (pro vrácení peněz):

 

 

Název zboží:Popis závady:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákazník požaduje:

opravu zboží    výměnu zboží    vrácení peněz

Podpis zákazníka:

 

 

 

Tento reklamační list zašlete společně s reklamovaným zbožím a dokladem o nákupu (fakturou) na adresu:

Libor Živný

U Děkanky 1641/2

140 00 Praha4
Tel.:
+420 602 234589
obchod@kvetinydnes.cz 

www.kvetinydnes.cz

Vyplní pracovník KVĚTINY DNES

Příjem zboží dne:

 

Vyřízeno dne:

Přijímací pracovník:

 

Výsledek reklamace:

 

 

 

 

Razítko a podpis přijímacího pracovníka:

 

 

 

 

 

Doručování zásilek ceník:

Rozvoz květin v Praze

Cena 200 Kč čas doručení dopoledne / odpoledne ( 8:00 hod – 12:00 hod / 12:00 hod. – 18:00 hod) Dobírka + 50Kč

Cena 350 Kč Doručení na konkrétní hodinu (služba IN TIME) a doručení mimo čas 9:00 hod –18:00 hod. pouze po tel. ověření. Dobírka + 50Kč

 

Rozvoz květin v Praze o víkendu 

Cena 350 Kč Doručení dopoledne / odpoledne – pouze objednávky přijaté po tel. dohodě nejpozději do pátku do 12:00 hod.

 

Ceník rozvozu květin v regionu Praha okolí do 10 km.

Cena 550 Kč doručení dopoledne 8:00 hod. 12:00 hod.

Cena 550 Kč doručení odpoledne 12:00 hod. 18:00 hod.

 

 Ceník rozvozu květin v regionu celá republika

*Cena 350 Kč  realizace objednávky v našem obchodě se vztahuje pouze na produkty balené  v dárkové krabici.

*Cena 550 Kč  realizace objednávky v našem obchodě. Vybraná kytice bude zabalena do dárkové krabice.

*Pozn.: nedoručujeme v těchto dnech: sobota neděle pondělí.  Doručení po celé ČR není možné časovat na konkrétní hodinu. Vždy probíhá doručení v časovém intervalu 8:00 hod. – 18:00 hod. Nutno OBJEDNÁVAT min. 1 den PŘEDEM.

Proto doporučujeme předem zjistit, zda příjemce bude k zastižení na doručovací adrese. Je také vhodné příjemce obeznámit, že může být kontaktován kurýrní společností pro upřesnění času doručení zásilky.

DOPORUČUJEME - informovat adresáta o zásilce kterou mu posíláte a zajistit, aby v čase doručení byl na dodací adrese. Dále překontrolovat, že tel. kontakt je správně uveden a je možné příjemce tel. kontaktovat. Problémy s označením domu, bytu, (jménu na zvoncích, překlep v tel. kontaktu ...) mohou způsobit nezastižení adresáta a nedoručení zásilky.

Doporučujeme připsat další kontakty, které nám v případě problémů se zastižení adresáta umožní zásilku předat. 

POZOR !

V případě nezastižení adresáta na dodací adrese je objednatel povinen uhradit náklady na náhradní doručení zásilky. Za náhradní doručení je považováno zaslání zboží na novou adresu odlišnou od původní doručovací adresy, dále pak doručení zásilky zpět na adresu prodávajícího - KVĚTINY DNES.cz  Nám. hrdinů 3 Praha 4. Náhradního doručení je zpoplatněno dle ceníku standardním poplatkem za rozvoz ve 100 % výši původního doručení. 

Vrácené zásilky je možné osobně vyzvednout v provozních době na adrese KVĚTINY DNES.cz  Nám. hrdinů 3 Praha 4, nebo si jí nechat znovu doručit kurýrní službou.

 

 

 

 

 

Doporučit produkt

Vaše jméno: *
E-mail příjemce: *
Předmět e-mailu:
Začátek e-mailu:
Vaše poznámka:

Položky označené * je nutné vyplnit.